hamburger icon
close menu icon
map icon
14-400 PASŁĘK
pl. św. Wojciecha 5
Czcionka:
font image
font image
font image
Kontrast:
A
A
A
A
Najaktywniejszy Czytelnik 2023

REGULAMIN KONKURSU „NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK ROKU 2023”

 

Biblioteka Publiczna w Pasłęku ogłasza konkurs na „Najaktywniejszego Czytelnika roku 2023”.

I. Cele konkursu

 1. Promocja czytelnictwa
 2. Podnoszenie kultury czytelniczej
 3. Zainteresowanie i zachęcenie mieszkańców gminy Pasłęk do korzystania ze zbiorów biblioteki publicznej

II. Zasady konkursu

 1. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla wszystkich aktywnych czytelników Biblioteki Publicznej w Pasłęku i jej Filii w Zielonce Pasłęckiej, którzy są zapisani do Biblioteki i będą wypożyczać książki w określonym przez regulamin okresie.
 2. Jeżeli czytelnik nie wyraża zgody na udział w konkursie, powinien zgłosić ten fakt u bibliotekarza.
 3. Czas trwania konkursu – 01.2023 – 31.12.2023.
 4. Ocenie konkursowej podlegają:
 • aktywność czytelnicza uczestników konkursu, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek odnotowana w systemie bibliotecznym MAK+,
 • terminowość oddawania książek przez czytelnika,
 • dbałość czytelnika o wypożyczone książki.
 1. Podsumowania wyników konkursu dokona trzyosobowa Komisja, powołana przez Dyrektora BP w Pasłęku - na podstawie elektronicznej statystyki programu MAK+. W wypadku równej liczby wypożyczeń w przypadku gdy 2 lub więcej osób mają najwyższy wskaźnik, decyduje terminowość zwrotów oraz dbałość o książki.
 2. Komisja konkursowa wyłoni Najaktywniejszych Czytelników roku 2023 w czterech kategoriach:
 3. Filia w Zielonce Pasłęckiej - Najaktywniejszy Czytelnik: dzieci i młodzież do lat 18;
 4. Filia w Zielonce Pasłęckiej - Najaktywniejszy Czytelnik: osoba dorosła;
 5. Biblioteka Publiczna w Pasłęku - Najaktywniejszy Czytelnik: dzieci i młodzież do lat 18;
 6. Biblioteka Publiczna w Pasłęku - Najaktywniejszy Czytelnik: osoba dorosła;
 7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w lutym 2024 r.
 8. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez organizatora.

III. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Biblioteka Publiczna w Pasłęku z siedzibą w Pasłęk 14-400, plac świętego Wojciecha 5.
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@andrusewicz.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a podstawą do ich przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona zgoda na ich przetwarzanie, czyli przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz w celach archiwalnych (kroniki).
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - przysługuje prawo do:
  1. sprostowania danych,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu,
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej obowiązującej zgody.
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w ramach prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.
 11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych

IV. Postanowienia końcowe

 1. Wyniki konkursu zostaną podane na Facebooku Biblioteki oraz stronie internetowej Biblioteki: bppaslek.pl
 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Biblioteki oraz członkowie ich rodzin.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  1. na stronie bppaslek.pl;
  2. w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Pasłęku, plac świętego Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk;
  3. w Filii W Zielonce Pasłęckiej, Zielonka Pasłęcka 47, 140-400 Pasłęk.
 4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda
fb logo
Włącz/wyłącz czytanie tekstu. Aby uruchomić czytanie tekstu zaznacz tekst lub najedź na niego kursorem
fb logo
Biblioteka Publiczna w Pasłęku