hamburger icon
close menu icon
map icon
14-400 PASŁĘK
pl. św. Wojciecha 5
Czcionka:
font image
font image
font image
Kontrast:
A
A
A
A
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej w Pasłęku

Biblioteka Publiczna w Pasłęku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej w Pasłęku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia

 • Niektóre elementy budowy strony internetowej mogą nie posiadać odpowiedniej struktury - ich prawidłowa budowa spowodowałaby nadmierne obciążenie finansowe dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Adamczyk.
 • E-mail: dyrektor@bppaslek.pl
 • Telefon: 552483055

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Pasłęku
 • Adres: Pl. św. Wojciecha 5
  14-400 Pasłęk
 • E-mail: dyrektor@bppaslek.pl
 • Telefon: 552483055

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Biblioteka Publiczna w Pasłęku, Pasłęk plac św. Wojciecha 5

Adres: Plac św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk
Biblioteka mieści się w zabytkowym zamku. Wejście znajduje się na parterze, na środku centralnego skrzydła zabytkowego zamku, do drzwi wejściowych prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków i osób niepełnosprawnych, brak windy. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenia Biblioteki znajdują się na I i II piętrze Zamku oraz w wieży zamkowej. Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody wyposażone w poręcze. Brak windy, platformy oraz schodołazu.
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
W budynku jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza dla osób głuchych i niedosłyszących po uprzednim zgłoszeniu. Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Bibliotece, kontaktując się z Biblioteką na adres e-mail dyrektor (at) bppaslek.pl, obowiązkowo podając sposób przekazania informacji zwrotnej.
W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed Biblioteką znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

2. Filia Biblioteki Publicznej w Pasłęku w Zielonce Pasłęckiej

Adres: 14-400 Zielonka Pasłęcka 47
Siedziba Filii mieści się w przedwojennej kamienicy. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście znajduje się na wysokim parterze, do drzwi wejściowych prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków i osób niepełnosprawnych, brak windy.
Pomieszczenia Biblioteki znajdują się na parterze. Wąskie i małe pomieszczenia uniemożliwiają wprowadzenie wózka inwalidzkiego. Brak windy oraz schodołazu.
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
W Filii nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak parkingu a tym samym miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych, oraz nadanych przez nas, skrutów klawiaturowych:

 1. Klawisz "0" - Deklaracja dostępności
 2. Klawisz "1" - Aktualności
 3. Klawisz "2" – O bibliotece
 4. Klawisz "3" - Lokalizacje placówek, godziny otwarcia, dane kontaktowe poszczególnych filii
 5. Klawisz "4" - Wyszukiwarka
 6. Klawisz "5" - Edukacja
 7. Klawisz "6" – Izba Historyczna
 8. Klawisz "7" – Informacja Turystyczna
 9. Klawisz "8" – Katalog internetowy
 10. Klawisz "9" - Kontakt
 11. Możliwe wybierane kontrastu
 12. Możliwe wybieranie wielkości czcionki

Inne informacje i oświadczenia

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biblioteka Publiczna w Pasłęku w miarę posiadanych możliwości finansowych będzie starała się poprawiać poziom dostępności.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda
fb logo
Włącz/wyłącz czytanie tekstu. Aby uruchomić czytanie tekstu zaznacz tekst lub najedź na niego kursorem
fb logo
Biblioteka Publiczna w Pasłęku