hamburger icon
close menu icon
map icon
14-400 PASŁĘK
pl. św. Wojciecha 5
Czcionka:
font image
font image
font image
Kontrast:
A
A
A
A
Książka na telefon

REGULAMIN USŁUGI „KSIĄŻKA NA TELEFON” W BILIOTECE PUBLICZNEJ W PASŁĘKU

 

§ 1. Informacje ogólne

 1. Usługa „Książka na telefon” to usługa Biblioteki Publicznej w Pasłęku polegająca na dostarczaniu Czytelnikom zamówionych materiałów do miejsca zamieszkania oraz ich odbieraniu.
 2. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać mieszkańcy miasta Pasłęk.
 3. Wypożyczenia realizowane są w miarę możliwości technicznych, organizacyjnych i osobowych biblioteki.
 4. Pracownicy Biblioteki na prośbę Czytelnika udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze lektury.

§ 2. Osoby uprawnione do skorzystania z usługi „Książka na telefon”

 1. Do skorzystania z usługi „Książka na telefon” uprawnieni są zarejestrowani Czytelnicy Biblioteki Publicznej w Pasłęku.
 2. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać mieszkańcy miasta Pasłęk.
 3. Usługa skierowana jest osób starszych powyżej 70 roku życia i/lub mających problemy z poruszaniem się lub z powodu długotrwałej choroby (nie zakaźnej) nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do biblioteki.
 4. Istnieje możliwość zapisu do Biblioteki osoby niewychodzącej z domu. Należy wypełnić druki dostarczone przez bibliotekarza i złożyć zamówienie. Przy kolejnej wizycie bibliotekarz dostarczy kartę biblioteczną wraz z zamówionymi książkami
 5. Przy zapisie czytelnik powinien:
 6. a) okazać aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem,
 7. b) własnoręcznym czytelnym podpisem na wypełnionej przez bibliotekarza karcie zapisu zobowiązać się do przestrzegania „Regulaminem Korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej w Pasłęku” oraz niniejszego regulaminu ,
 8. c) w przypadku braku zapisu dotyczącego adresu w dokumencie uprawniającym do zapisu czytelnik składa pisemne oświadczenie o zameldowaniu.
 9. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę w ramach uprawnień wynikających z Ustawy o bibliotekach, przepisów Ustawy o statystyce bibliotecznej i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 10. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych, wyszczególnionych w zobowiązaniu.
 11. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej.
 12. Uprawnień wynikających z posiadania karty bibliotecznej nie wolno odstępować innej osobie.
 13. Właściciel karty ponosi odpowiedzialność za każde jej użycie.
 14. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą skorzystać czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.
 15. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania.

§ 3. Dostarczanie materiałów

 1. Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
 2. Książki można zamawiać telefonicznie w ostatnim tygodniu miesiąca w godzinach od 9.00 do 15.00. (tel. 55 248 30 55)
 3. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Biblioteki Publicznej w Pasłęku raz w miesiącu (oraz odbierane) – w pierwszą środę danego miesiąca.
 4. W wypadku przypadającego dnia wolnego w pierwszą środę, usługa realizowana będzie w pierwszy wolny dzień roboczy Biblioteki po wolnej środzie.
 5. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą skorzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.

§ 4. Pozostałe informacje

 1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 4 woluminy. W uzasadnionych wypadkach liczba ta może ulec zwiększeniu.
 2. Uporczywe przetrzymywanie wypożyczonych materiałów może skutkować ograniczeniem liczby wypożyczanych książek oraz skutkować nałożeniem kar, zgodnie z „Regulaminem Korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej w Pasłęku”,
 3. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego i podręczników akademickich.
 4. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie.
 5. Termin zwrotu wypożyczonej książki może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 6. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.

§ 5. Zobowiązania Czytelnika

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik.
 3. Wysokość odszkodowania ustalają pracownicy Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki.
 4. Za wpłaty z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

Czytelnik może, za zgodą pracownika Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę, jednak nie mniejszej wartości i przydatną dla Biblioteki.

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania  z usługi „Książka na telefon”.
 2. Decyzję w tej sprawie podejmują odpowiadający za prowadzenie usługi pracownicy Biblioteki.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Biblioteki Publicznej w Pasłęku.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy zawarte w „Regulaminie Korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej w Pasłęku”, dostępnym na stronie internetowej Biblioteki, w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej w Pasłęku oraz na miejscu w Bibliotece.
 2. Usługa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda
fb logo
Włącz/wyłącz czytanie tekstu. Aby uruchomić czytanie tekstu zaznacz tekst lub najedź na niego kursorem
fb logo
Biblioteka Publiczna w Pasłęku