hamburger icon
close menu icon
map icon
14-400 PASŁĘK
pl. św. Wojciecha 5
Czcionka:
font image
font image
font image
Kontrast:
A
A
A
A
Wakacje w Bibliotece
data dodania: 01 lipiec 2020r.
 article image

Zapraszamy na "Wakacje w Bibliotece 2020". W lipcowe wtorki i czwartki o godzinie 10:00 startujemy w Oddziale dla Dzieci. Niestety, w związku z ograniczeniami związanymi z epidemią SARS-CoV-2 obowiązują ograniczenia: konieczna wcześniejsza rejestracja telefoniczna (55 248 30 55), dostępne tylko 4 stanowiska (1 stanowisko: rodzic + 1 lub 2 dzieci w wieku 7-13 lat, zakaz przemieszczania się pomiędzy stanowiskami w trakcie zajęć itp.), mierzenie temperatury, maseczki. Obowiązuje też wypełnienie na miejscu "Oświadczenie uczestnika wydarzenia „Wakacje w Bibliotece 2020” w związku ze stanem epidemii SARS-COV-2".
Więcej informacji związanych z procedurami bezpieczeństwa w załączonych plikach.
Regulamin
Wakacje w Bibliotece 2020
§ 1.
1. Wprowadza się Regulamin „Wakacje w Bibliotece 2020”, zwany dalej „Regulaminem”.
2. Organizatorem „Wakacji w Bibliotece 2020” jest Biblioteka Publiczna w Pasłęku, plac św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk.
3. Zajęcia wakacyjne organizowane są na Oddziale dla Dzieci w każdy wtorek i czwartek w miesiącu lipcu 2020 r. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10 i trwają maksymalnie do godziny 11.
§ 2
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
2. Obowiązuje rejestracja telefoniczna (55 248 30 55) lub osobista w dniu poprzedzającym każdorazowe zajęcia.
3. Ilość miejsc jest ograniczona (4 stanowiska), obowiązuje kolejność zgłoszeń.
4. Zajęci przeznaczone są dla dzieci w wieku 7 - 13 lat.
5. Dzieci do lat 13 muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej, opiekuna prawnego lub starszego rodzeństwa. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do Biblioteki i z powrotem.
6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wyrażenie zgody na poddanie się mierzeniu temperatury ciała uczestnika zajęć przed wejściem na zajęcia zgodnie z poniższymi zasadami:
a) wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia do zajęć;
b) zgoda jest wyrażana przez poddanie się czynności mierzenia temperatury.
7. Dopuszczane do zajęć są wyłącznie osoby mające temperaturę poniżej 37 stopni Celsjusza, mierzenie temperatury dokonuje osoba prowadząca zajęcia lub dyrektor biblioteki. Osoba mająca temperaturę powyżej 37 stopni Celsjusza nie może uczestniczyć w zajęciach.
8. Przy jednym stanowisku może przebywać 1 dziecko wraz z rodzicem / opiekunem prawnym / starszym rodzeństwem. Dozwolone jest przebywanie przy jednym stanowisku dwojga dzieci z jednej rodziny.
9. Obowiązuje całkowity zakaz przemieszania się pomiędzy stanowiskami.
10. Zobowiązuje się każdego uczestnika do złożeniu przy wejściu na teren wydarzenia obowiązkowego, pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
11. Osoby które nie wypełnią Oświadczenia nie mogą brać udziału w zajęciach. Zbieranie danych rekomendowane jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
12. Dane są przechowywane przez Bibliotekę Publiczną w Pasłęku przez 14 dni od dnia wydarzenia.
13. Zobowiązuje się każdego uczestnika do samodzielnego wyposażenia się w maseczki i noszenia ich w sposób prawidłowy na terenie Biblioteki.
14. Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa – stoisko do dezynfekcji znajduje się przy wejściu do Oddziału dla Dzieci.
15. Zobowiązuje się każdego uczestnika do zachowania dystansu społecznego wynoszącego min. 2 metry odległości od innych osób.
16. Biorąc udział w zajęciach przygotowanych w ramach „Wakacji w Bibliotece 2020” oraz wypełniając Oświadczenie uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu imprez organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Pasłęku” z dnia 21.02.2020 .
§ 3
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA, ZASADY HIGIENY ORAZ ZASADY PORZĄDKOWE
1. W związku z sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, Organizator zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zaleceń higienicznych oraz do bieżącej ciągłej edukacji na temat zagrożeń (przypominanie):
a) informowania uczestników o konieczności zasłaniania nosa i ust, unikania dotykania oczu, nosa i ust, wielokrotnego mycia rąk wodą z mydłem, przypominania o podstawowych zasadach higieny, odkażaniu rąk, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz egzekwowania tego obowiązku;
b) nieustannego informowania uczestników wydarzenia o konieczności zachowania odpowiednich odległości, zakazie zbliżania się do siebie, zakazie podawania ręki na powitanie, ograniczeniu przytulania oraz egzekwowania tego obowiązku.
2. Uczestnicy „Wakacji w Bibliotece 2020” zobowiązani są do:
a) zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób b) stosowania się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku
c) poszanowania mienia stanowiącego własność organizatora
3. Rodzic/opiekun prawny ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy dziecko/podopieczny wyrządzi szkodę osobom trzecim.
4. Za szkody wyrządzone przez dziecko ponosi odpowiedzialność rodzic / opiekun prawny.
5. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich, w czasie przebywania na terenie wyznaczonym dla wydarzenia.
6. Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami wydarzenia i nie odpowiada za mienie uczestników pozostawione na terenie wydzielonym na wydarzenie.
7. Zakazuje się:
a) uczestniczenia w wydarzeniu osobom, które mieszkają z osobą objętą kwarantanną lub nadzorem
b) uczestniczenia w wydarzeniu osobom wykazującym objawy chorobowe takie jak kaszel, gorączka, duszności, katar
c) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie wydarzenia
d) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie wydarzenia
e) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających, materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków, materiałów pożarowo niebezpiecznych, wzniecania ognia
8. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia Biblioteki po zakończonych zajęciach.
9. W trakcie trwania zajęć Oddział dla Dzieci jest zamknięty dla Czytelników a Izba Historyczna dla zwiedzających. Otwarte zostają pół godziny po zakończeniu zajęć.
§ 4.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZESTNIKA WYDARZENIA
1. W przypadku stwierdzenia u uczestnika wydarzenia / pracownika Biblioteki objawów chorobowych takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar należy niezwłocznie odizolować osobę od pozostałych uczestników wydarzenia.
2. O zaistniałej sytuacji powiadomione zostaje odpowiednie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu.
3. Biblioteka Publiczna w Pasłęku zostaje zamknięta dla Czytelników w celu przeprowadzenia akcji dezynfekcji, ewakuacji osób podejrzanych o zarażenie COVID-19, przeprowadzenia kwarantanny zbiorów i pracowników mających styczność z osobą zarażoną lub podejrzaną o bycie zarażoną.
4. Zostaje wydzielone pomieszczenie na czasową izolację osoby podejrzanej o zarażenie do momentu przybycia odpowiednich służb – pomieszczenie to znajduje się na II piętrze, tzw. pokój Działu Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów.
5. Należy zachować szczególne środki ostrożności:
a) wzmocnić środki ochron osobistej (maska, rękawiczki)
b) zachować dystans 2 metrowy
6. Wszystkie urządzenia, instalacje oraz powierzchnie (w tym ciągi komunikacyjne) będą poddane dodatkowej dezynfekcji.
7. Organizator sporządza listę osób uczestniczących w wydarzeniu, na podstawie złożonych przez uczestników oświadczeń oraz powiadamia, w wypadku podejrzenia zarażenia, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
8. Ostateczną decyzję, czy wydarzenie zostanie kontynuowane, czy przerwane, podejmuje organizator, po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach pozostałych, w tym w sprawie dokumentowania działań i wizerunku osób biorących udział w „Wakacjach w Bibliotece 2020” obowiązują zapisy „Regulaminu imprez organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Pasłęku” z dnia 21.02.2020 (Zarządzenie nr 3/2020 dyrektora Biblioteki Publicznej w Pasłęku). Regulamin ten dostępny jest do wglądu w Czytelni.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora oraz w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Pasłęku
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 lipca 2020 r.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda
fb logo
Włącz/wyłącz czytanie tekstu. Aby uruchomić czytanie tekstu zaznacz tekst lub najedź na niego kursorem
fb logo
Biblioteka Publiczna w Pasłęku